സ്വര്‍ണഞരമ്പ്‌

സ്വതന്ത്ര പത്രപ്രവര്‍ത്തനത്തിന്‌ ഒരാമുഖം

A promise; Undone

Meera.k

The zephyr
That encompassed me
Fondly nuzzled me, diffusing
The sweet note of love ….

That wiped off my tears…..
Made me smile….
The brightest smile ever….
Arousing in me the blissfulness.

Told me untold tales….
Rendered melodies so appeasing
Making me feel that
‘You are not alone.’

At times of dejection,
Buttressed me with a
Warmth of ” love “
On my forehead…

And promised me that…
Will bring…. before me
The heavenly delight..
The divine rays of love..

I never asked for it …..
But assured to me so….
Instilled in me hopes and desires.
Gay like a child I was….
But …Never kept the promise….

Nothing came…..
The crooked wind,
Like a tempest tossed
My mind upside down

Broke its word ….
Shattered my soul….
The very substance of my life ..

But ..still when I weep alone
Showers its gentle care…
To wipe off my tears ..
And… still…..
Grants the promise…..

Rebirth

Waves relterated…..
Wind in cahoots with frostlness…..
Softened my grimace…..
Rekindled !!!

Folded my view
An unusual resonance rose inside
A deep note of music…..
That I have long forgotten….
It mingled with the sea’s meandering.

Sans a vessel or craft,
I delved deep into the treasured
flora and fauna….
Found the ensnared soul…
Seeking for the heavenly music…
The everlasting bliss….
Oh!! The poor thing has died
a million deaths….
Opened my eyes, found the hidden Pearl….
Which was myself….
Now, has reborn not to fade….
But to liberate the spirit
Into the celestial solace and freedom.

The intimate self

Beyond words, beyond worlds,
There is an another realm
Of reverie…

A romantic spurt, where all
Leap down to clinch the
Happiness that the self
Betrayed us,
Ensnarling in mundane fetters…

Where you coalesce with your
SOUL …
May be a fantasy or so…
But you never fancy to cease it…
Those dearest moments of
Joy and ecstasy…
Is unabting though ‘never’ lasting.

Worbling in amusement….
Notes springing to heavenly and angelic…
Frolicking softly and gently,
With cascading roses, jasmine and posies..
Spreading the sweet fragrances…
Alluring and mystic…

Only now, everything and everyone
becomes you and you…
Becoming the Love,
Transpiring blissfulness….

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this post

Related

അതിര് വിട്ട് അതിര് കാത്ത ചിത്രങ്ങൾ

സാമൂഹികയാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ മുഖവിലയ്ക്കെടുത്തു കൊണ്ട് തന്നെയാണ് സിനിമയുടെ ശരീരനിർമ്മിതികൾ നടന്നിട്ടുള്ളത്. അതായത് സമൂഹത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ പ്രതിഫലനമാണ് സിനിമ എന്നർത്ഥം.പ്രാദേശികമായ ചരിത്രത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിക്കൊണ്ട് പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ വൈവിധ്യങ്ങളിൽ നിന്ന്…

ഇന്ദുഗോപന്റെ അതീന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങൾ

ശ്രീമതി സ്മിത .സി യുടെ ‘ഐന്ദ്രികം’ എന്ന നോവൽ ഒരു കൗതുകത്തോടെയാണ് വായിച്ചു തുടങ്ങിയതെങ്കിലും അത് ഒരു പഠനത്തിലാണ് അവസാനിച്ചത്. വളരെ ആഴത്തിൽ അതും തന്മയത്വമായി…

ഓരോരോ സ്ത്രീകൾ
ഓരോരോ ഋതുക്കൾ

ആദ്യ പുസ്തകമായ “ഇന്ത്യൻ റെയിൻബോ” യിലൂടെ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരിയായി മാറിയ ലെഫ്റ്റനന്റ് കേണൽ ഡോ സോണിയ ചെറിയാന്റെ രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകം ഇറങ്ങുന്നു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ…