സ്വര്‍ണഞരമ്പ്‌

സ്വതന്ത്ര പത്രപ്രവര്‍ത്തനത്തിന്‌ ഒരാമുഖം

ബന്ധങ്ങളുടെ താവോ

റെ ഗ്രിഗ്ത്

നഷ്ടപ്പെടുന്നതുവരെ കണ്ടെത്തലുണ്ടാവില്ല

പുരുഷൻ സ്ത്രീയിൽ തന്നെ ത്തന്നെ

നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു …കണ്ടെത്തുന്നു.

സ്ത്രീ പുരുഷനിൽ തന്നെ ത്തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു … കണ്ടെത്തുന്നു.

കണ്ടെത്തും വരെ നഷ്ടപ്പെടലില്ല
പുരുഷൻ സ്ത്രീയിൽ തന്നെ ത്തന്നെ കണ്ടെത്തുന്നു. നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു.

സ്ത്രീ പുരുഷനിൽ തന്നെ ത്തന്നെ കണ്ടെത്തുന്നു. നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു.

കണ്ടെത്തലത്രെ ഇവിടെ നഷ്ടപ്പെടൽ, നഷ്ടപ്പെടലത്രെ കണ്ടെത്തൽ
അതുകൊണ്ട് കണ്ടെത്തുക,
നഷ്ടപ്പെടുക, നഷ്ടപ്പെടുക, കണ്ടെത്തുക.

സ്ത്രീകൂടാതെ ഒരിക്കലും പുരുഷൻ ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷൻ കൂടാതെസ്ത്രീയും.

കണ്ണിലേക്ക് കാണൽ ഒരു സവിശേഷമായ സ്പർശമത്രെ,
ഒന്നാമത് കണ്ണുകൾ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് അടുപ്പമേറിയ സ്പർശം സാധ്യമാക്കുകയാണ്.

കാണൽ സവിശേഷമായ സ്പർശമാകുന്നു, അതുകൊണ്ട് നഗ്നശരീരങ്ങൾ പ്രത്യേകമായ വിശ്വസ്തയാർജ്ജിക്കും വരെ കണ്ണുകളെ ഒഴിവാക്കുന്നു.

പുരുഷനും സ്ത്രീയും എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാലും പരസ്പരം സ്പർശിക്കുവാൻ കണ്ണുകളെ പിൻതുടരുമ്പോൾ ഒളിയ്ക്കാൻ എന്താണുള്ളത്.

ഒരാൾ മറ്റൊരാളെ എങ്ങനെയറിയും? ഒരാൾ മറ്റൊരാൾക്കുവേണ്ടി തന്നെ അനാവരണം ചെയ്യുന്നത് ജ്ഞാതമായതിനെ അജ്ഞാതമായതിലേയ്ക്ക് തുറന്നിടുകയാണ്.

കണ്ടെത്തലിന്റെ നിമിഷം എപ്പോഴും ഒരു ആശ്ചര്യമാകുന്നു. മുമ്പൊരിക്കലും അറിയാത്ത ഒരു പഴയ സുഹൃത്തിനെ കണ്ടെത്തുന്നതുപോലെ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this post

Related

വീട്

വീട് നിർമിക്കുമ്പോൾ നാം നമ്മെ നിർമ്മിക്കുകയാണ്. നിർമ്മാണം എന്നത്നാം കുക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ എല്ലാ ചേരുവകളും പാകത്തിന് ഉൾപ്പെടുത്തി കൊണ്ട് രുചികരമാക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ്. ഒരാവിഷ്ക്കാരം,…

സമരം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്

കഴിഞ്ഞ ദിവസം തൃശൂർ വിയ്യൂരിലെ അതീവ സുരക്ഷാ ജയിലിലെ അന്തേവാസികൾക്കൊപ്പം വർത്തമാനം പറഞ്ഞിരുന്നത് ജീവിതത്തിൽ എന്നെന്നും സ്മരിക്കുന്ന അനുഭവമായി തുടരാതിരിക്കില്ല. അതത്രയും ഹൃദയസ്പർശിയായിരുന്നു. ആദ്യമായാണ് ഒരു…

ലോകം എല്ലാരുടേതുമാണെന്ന് ബഷീർ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം, പിന്നീട് കണ്ണിലുടക്കുന്നത് ഏഴാംഭ്രാന്തനാണ്.

വല്ലാത്തൊരു വായനാനുഭവം ഇവിടെ കുറിക്കട്ടെ. അവസാനിച്ചു, വീണ്ടും വരികൾ തേടണമെന്ന് മന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടുതന്നെ,ഇനിയും ചെല്ലണം, ആഴത്തിലിറങ്ങി ചെല്ലണമെന്ന് മനസ്സ് ആവർത്തിച്ചു. അശ്രദ്ധയിലെങ്ങാനും ഒരു വരി വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ,…