സ്വര്‍ണഞരമ്പ്‌

സ്വതന്ത്ര പത്രപ്രവര്‍ത്തനത്തിന്‌ ഒരാമുഖം

ബന്ധങ്ങളുടെ താവോ

റെ ഗ്രിഗ്ത്

നഷ്ടപ്പെടുന്നതുവരെ കണ്ടെത്തലുണ്ടാവില്ല

പുരുഷൻ സ്ത്രീയിൽ തന്നെ ത്തന്നെ

നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു …കണ്ടെത്തുന്നു.

സ്ത്രീ പുരുഷനിൽ തന്നെ ത്തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു … കണ്ടെത്തുന്നു.

കണ്ടെത്തും വരെ നഷ്ടപ്പെടലില്ല
പുരുഷൻ സ്ത്രീയിൽ തന്നെ ത്തന്നെ കണ്ടെത്തുന്നു. നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു.

സ്ത്രീ പുരുഷനിൽ തന്നെ ത്തന്നെ കണ്ടെത്തുന്നു. നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു.

കണ്ടെത്തലത്രെ ഇവിടെ നഷ്ടപ്പെടൽ, നഷ്ടപ്പെടലത്രെ കണ്ടെത്തൽ
അതുകൊണ്ട് കണ്ടെത്തുക,
നഷ്ടപ്പെടുക, നഷ്ടപ്പെടുക, കണ്ടെത്തുക.

സ്ത്രീകൂടാതെ ഒരിക്കലും പുരുഷൻ ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷൻ കൂടാതെസ്ത്രീയും.

കണ്ണിലേക്ക് കാണൽ ഒരു സവിശേഷമായ സ്പർശമത്രെ,
ഒന്നാമത് കണ്ണുകൾ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് അടുപ്പമേറിയ സ്പർശം സാധ്യമാക്കുകയാണ്.

കാണൽ സവിശേഷമായ സ്പർശമാകുന്നു, അതുകൊണ്ട് നഗ്നശരീരങ്ങൾ പ്രത്യേകമായ വിശ്വസ്തയാർജ്ജിക്കും വരെ കണ്ണുകളെ ഒഴിവാക്കുന്നു.

പുരുഷനും സ്ത്രീയും എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാലും പരസ്പരം സ്പർശിക്കുവാൻ കണ്ണുകളെ പിൻതുടരുമ്പോൾ ഒളിയ്ക്കാൻ എന്താണുള്ളത്.

ഒരാൾ മറ്റൊരാളെ എങ്ങനെയറിയും? ഒരാൾ മറ്റൊരാൾക്കുവേണ്ടി തന്നെ അനാവരണം ചെയ്യുന്നത് ജ്ഞാതമായതിനെ അജ്ഞാതമായതിലേയ്ക്ക് തുറന്നിടുകയാണ്.

കണ്ടെത്തലിന്റെ നിമിഷം എപ്പോഴും ഒരു ആശ്ചര്യമാകുന്നു. മുമ്പൊരിക്കലും അറിയാത്ത ഒരു പഴയ സുഹൃത്തിനെ കണ്ടെത്തുന്നതുപോലെ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this post

Related

ആരാധന

തനിക്കായാളോട് ആദ്യമൊക്കെ നീരസമായിരിന്നു . പിന്നീട് വെറുപ്പായി മാറി. പതിയെ പതിയെ അതൊരു ശത്രുതയായി മാറി. കാരണം അയാളുടെ ഉയര്‍ച്ചയായിരുന്നു. തനിക്കു എത്തിപിടികാന്‍പോലും പറ്റാത്ത ഉയരത്തിലായിരുന്നു…

ഡഫോഡിൽസ്

വില്ല്യം വേഡ്സ് വെർത്തിൻ്റെ ഡഫോഡിൽസ് എന്ന കവിത മനസ്സിലുണ്ടാക്കിയ ഓളങ്ങളും ആകർഷണങ്ങളും തെല്ലൊന്നുമായിരുന്നില്ല.ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ അതെന്നെ മദിച്ചു.2022 സെപ്റ്റംബർ 23ന് ഫ്ലൈറ്റ് ഇറങ്ങി, എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന്…

ഒരു നാടോടിക്കഥ

എന്റെ പേര് പത്മ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിന് മുൻവശത്തുകൂടി ഒഴുകുന്ന നദിയുടെ പേരാണ് എനിക്കിട്ടത്. ഒരു വിശേഷദിവസം അച്ഛന്റെ അതിഥി കളായി വന്ന മൂന്ന് യുവാക്കളിൽ സുന്ദരനും…