സ്വര്‍ണഞരമ്പ്‌

സ്വതന്ത്ര പത്രപ്രവര്‍ത്തനത്തിന്‌ ഒരാമുഖം

മാധ്യമ രാഷ്ട്രീയം

ആകാംക്ഷ
എഡിറ്റോറിയൽ
ഒരു പത്രം, അതിന്റെ വിവരണങ്ങളിലും റിപ്പോര്‍ട്ടുകളിലും പ്രവര്‍ത്തിക്കേണ്ടതില്ല, മറിച്ച് അത് ജിജ്ഞാസയുള്ള ആളുകള്‍ക്ക് വില്‍ക്കാന്‍മാത്രമുള്ളതാണ്. കൃത്യതയും സത്യസന്ധതയുമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതിന് നഷ്ടപ്പെടുന്ന ബഹുമാനമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല.-ബര്‍ണാഡ്ഷ. ലോകത്ത് പത്രമാധ്യമങ്ങളുണ്ടാക്കിയ വിപ്ലവം ചരിത്രത്തിലുടനീളം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നവയാണ്. നമ്മുടെ വികസന…

കാലത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ആനുകാലികങ്ങള്‍

പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അന്ത്യദശകങ്ങളിലും ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യദശകങ്ങളിലും കേരളീയ ജീവിതത്തെ സമരോത്സുകമാക്കി മാറ്റുന്നതില്‍ ആനുകാലികങ്ങള്‍ വഹിച്ച പങ്ക് വലുതാണ്. കൊളോണിയലിസത്തിന്റെ രൂക്ഷമായ പ്രതിഫലനമെന്ന നിലയിലും ഐതിഹാസികമായ…

മേഘം

ഒരു മേഘത്തിന് മീതെ നിങ്ങള്‍ഇരുന്നിരുന്നെങ്കില്‍ഒരു രാജ്യവും മറ്റൊരു രാജ്യവും തമ്മിലുള്ളഅതിര്‍ത്തിരേഖനിങ്ങള്‍ കാണുമായിരുന്നില്ല. ഒരു വയലും മറ്റൊരു വയലുംതമ്മിലുള്ളഅതിര്‍ത്തിരേഖനിങ്ങള്‍ കാണുമായിരുന്നില്ല. ഒരു മേഘത്തിന് മീതെഇരിയ്ക്കാനാകാത്തത്ദയനീയമത്രെ…

മീര്‍സാ ഗാലീബിന്റെ കവിതകള്‍

1 മനുഷ്യസമൂഹം മുഴുവന്‍എന്റെ ബന്ധുക്കളാണ്.ആദമിന്റെ എല്ലാ സന്തതികളും-അവര്‍ ഹിന്ദുവാകട്ടെ, മുസ്ലീമാവട്ടെ,ക്രിസ്ത്യാനിയാവട്ടെ ഏതുമതക്കാരനുമാവട്ടെ-എന്റെ സഹോദരങ്ങളാണ്.മറ്റുള്ളവര്‍ എന്തു കരുതുന്നുവെന്നത്ഞാന്‍ കാര്യമാക്കുന്നില്ല. 2 എന്റെ മതം മനുഷ്യന്റെ ഏകത്വമാണ്.എന്റെ പ്രമാണം…

പ്രസക്തി

(ബദല്‍ മാധ്യമം…സംസ്‌ക്കാരം എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി പി.എന്‍.ദാസ് കെ.ജി ശങ്കരപ്പിള്ളക്കയച്ച ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള മറുപടിയാണിത്. എക്കാലത്തുംപ്രസക്തമായ ഈ കുറിപ്പ് വായനക്കാര്‍ക്ക് വേണ്ടി പുന:പ്രകാശനം ചെയ്യുകയാണ്.) ‘പ്രസക്തി’ ത്രൈമാസികയെപ്പറ്റി…

ബദല്‍ മാധ്യമങ്ങള്‍: ഏഴ് കാര്യങ്ങള്‍

രാഷ്ട്ര നിയന്ത്രണത്തിനായി പരസ്പരം മത്സരിക്കുന്ന സ്ഥാപിത താല്പര്യക്കാരായ നിക്ഷേപകരുടെ ഇടപെടലുകള്‍ മാത്രമായി ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രീയം മാറിപ്പോയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍, സാമൂഹിക നിര്‍മ്മാണപ്രക്രിയയില്‍ പങ്കാളിയാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ ആവിഷ്‌ക്കാരമാണ്…