സ്വര്‍ണഞരമ്പ്‌

സ്വതന്ത്ര പത്രപ്രവര്‍ത്തനത്തിന്‌ ഒരാമുഖം

A Short Film About Love (1988): An analysis

Rugmini Dinu

A Short Film About Love, directed by Krzysztof Kieslowski is one of his many masterpieces. Though voyeurism is a celebrated concept in many movies to indulge the audience in a circle of mystery, here, the concept is used with a rather ‘innocent’ motif. 

The story revolves around Tomek and his love interest, Magda. Tomek is a young boy who is a student. He lives in a world of his, keeping himself busy working in a post office. The interesting aspect of his life is when he gets to see Magda, living in the opposite apartment through his telescope! The audience might even misunderstand his act to be ominous as he regularly trains his telescope lens towards her apartment at 8 o’clock when she is back from work.  

Later on, we realize the love of Tomek towards Magda in many instances is pure. Through Tomek and Magda, the director brilliantly portrays the contrasting idea of love and lust. 

In one meeting of Tomek and Magda, things take a turn that changes the lives of the characters. Magda creates a tumult in the mind of the protagonist who has a virtuous intention of loving her. Following a subsequent incident, Magda is left with guilt, and the roles of the lover and loved change.  According to the sources, there are two endings created  

A short film about love is a part of the series created by Kieslowski, in the name of Dekalog ( Ten commandments). This is based on Dekalog 6, which is “Thou shalt not commit adultery”. Although the knowledge of the commandment never felt necessary to comprehend the movie. Dekalog 5 and 6, A short film about killing and a short film about love are extended and made to feature films. Undoubtedly, Dekalog is considered a legendary mark in World Cinema. 

The crisp acting of the actors in the film is commendable. Tomek is played by  Olaf Lubaszenko and Grazyna Szapolowska who bagged numerous awards for her performance in the movie has performed the role of the 30-year-old Magda wonderfully. In an interview, she has acknowledged that the shooting was indeed difficult as there was no knowledge about where the camera was placed.  

Kieslowski movies are unusual and charming in their way which never fails to leave a mark on the minds of the audience. A Short Film About Love is received as a love story. But it has a lot of layers to be studied like any other Kieslowski-movies. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this post

Related

അതിര് വിട്ട് അതിര് കാത്ത ചിത്രങ്ങൾ

സാമൂഹികയാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ മുഖവിലയ്ക്കെടുത്തു കൊണ്ട് തന്നെയാണ് സിനിമയുടെ ശരീരനിർമ്മിതികൾ നടന്നിട്ടുള്ളത്. അതായത് സമൂഹത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ പ്രതിഫലനമാണ് സിനിമ എന്നർത്ഥം.പ്രാദേശികമായ ചരിത്രത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിക്കൊണ്ട് പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ വൈവിധ്യങ്ങളിൽ നിന്ന്…

ഇന്ദുഗോപന്റെ അതീന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങൾ

ശ്രീമതി സ്മിത .സി യുടെ ‘ഐന്ദ്രികം’ എന്ന നോവൽ ഒരു കൗതുകത്തോടെയാണ് വായിച്ചു തുടങ്ങിയതെങ്കിലും അത് ഒരു പഠനത്തിലാണ് അവസാനിച്ചത്. വളരെ ആഴത്തിൽ അതും തന്മയത്വമായി…

ഓരോരോ സ്ത്രീകൾ
ഓരോരോ ഋതുക്കൾ

ആദ്യ പുസ്തകമായ “ഇന്ത്യൻ റെയിൻബോ” യിലൂടെ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരിയായി മാറിയ ലെഫ്റ്റനന്റ് കേണൽ ഡോ സോണിയ ചെറിയാന്റെ രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകം ഇറങ്ങുന്നു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ…